ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 
  WC mit Trafo-Station
  Zementklinkerlager